Knivsta överföringsledning till Käppala


Knivsta kommun är i behov av utökad avloppsreningskapacitet för att möjliggöra den samhällsutveckling som kommunen planerar att genomföra. Förutsättningarna som Roslagsvatten har att arbeta utifrån är att Knivsta kommun år 2050 ska ha en avloppsreningskapacitet för 45 000 invånare. Dagens avloppsreningsverk har en kapacitet för 13 000 pe, personekvivalenter. En ny lösning för avloppsvattenrening bedöms behöva vara på plats omkring år 2026.

För att säkerställa avloppsreningskapaciteten ska avloppsvatten ledas via en överföringsledning från Knivsta reningsverk till Käppalaverket på Lidingö, vilket kräver en anslutning till en avloppstunnel i Märsta.

Som utgångspunkt för detta uppdrag ligger en genomförd förstudie, ”Anslutning av Knivsta kommun till Käppala avloppsreningsverk”, som avslutades under våren 2020. Förstudien syftade till att utreda sträckningsalternativ för överföringsledningen och studien genomfördes av WSP.

Överföringsledningen kommer att förläggas mellan Knivsta reningsverk och en lämplig plats för anslutning till Sigtunatunneln i Märsta som ligger inom Sigtuna kommun, och som leder vidare till Käppalaverket på Lidingö. Överföringsledningen beräknas bli omkring 12-16 km lång. Initialt är det anslutning av huvudsakligen områdena Knivsta och Alsike, men framgent kommer flertalet både nybyggnads- och omvandlingsområden att nyttja överföringsledningen. 

Överföringen innebär att dagens Knivsta reningsverk kan läggas ner och ersättas med en pumpstation. Lösningen kräver även ett par pumpstationer längs ledningssträckningen. Vissa delsträckor kommer att bestå av en ledning och under andra delsträckor av två parallellt lagda ledningar. Ett 40-tal fastighetsägare bedöms beröras längs med överföringsledningen.

Det finns många fördelar med en överföringsledning för de boende i Knivsta. Den största fördelen är att utsläppet från dagens reningsverk försvinner. Detta innebär en förbättrad vattenkvalitet i närområdet, Ekoln, och även minskad belastning på dricksvattentäkten Mälaren i stort.